Lá phướn phất ngang giời, bốn bể đều trông nêu Phật;
Tiếng chuông kêu dậy đất, mười phương cùng tưởng pháo sư.


Đôi câu đối này của một nhà sư chưa rõ lai lịch.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931