Lá phướn phất ngang giời, bốn bể đều trông nêu Phật;
Tiếng chuông kêu dậy đất, mười phương cùng tưởng pháo sư.


Đôi câu đối này của một nhà sư chưa rõ lai lịch.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]