Lá này gọi lá xoan đào,
Tương tư gọi nó thế nào hở em?
Lá khoai anh ngỡ lá sen,
Bóng trăng anh ngỡ bóng đèn em khêu.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)