Làng Vạc ăn cỗ ông nghè,
Làng Vận, làng Chè kéo đá ông Đăng.


Làng Vạc tức làng Cổ Đô, xã Thiêu Đô, làng Vận là làng Vận Quy. Làng Chè là lảng Trà Phượng. Tất cả đều thuộc huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Ông Đăng tức Đăng quận công Nguyễn Khải đời Lê Mạt, bắt nhân dân Thanh Hoá kéo đá xây sinh tự, làng Vạc có người đỗ đạt được coi là đất nhà quan không phải đi phu, còn hai làng Vận, làng Chè không có người đỗ đạt phải phục dịch rất vất vả.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)