Làng Vòng bán lợn, bán gà,
Làng Thuỵ nấu rượu la đà cả đêm.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002