Làng Nghè lập được trống quân,
Ngoài Bưởi seo giấy cho dân học hành.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002