Làng Mọc mở hội tháng hai,
Rước hôm mười một, mười hai rõ ràng.
Nhất vui mở hội năm làng,
Để cho thiên hạ phố phường vào xem.
Nào là hương án, long đình,
Phường bồng, phường trống rập tình theo sau...
Tàn vàng quạt vá sánh bầy,
Đuôi nheo phấp phới, cờ bay hằng hà.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002