Làng Gạ đi bán bánh trôi,
Làng Sù bán bún dính môi lằng nhằng.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002