Làm trai rửa bát quét nhà,
Vợ gọi thì dạ: bẩm bà tôi đây.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969