Làm trai đi biển, đi sông,
Vào đây gặp bãi cát nông mà buồn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)