Làm ruộng ăn cơm nằm, chăm tằm ăn cơm đứng


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)