Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc phật


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)