Làm người mà chẳng biết suy,
Đến khi nghĩ lại còn gì là thân.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)