Làm người ăn tối lo mai,
Việc mình hồ dễ để ai lo lường.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)