Làm gì những thói đưa đong,
Gái bắt nạt chồng, em chẳng có ngoan.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004