Làm gì những thói đưa đong,
Gái bắt nạt chồng, em chẳng có ngoan.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]