Làm chi cao cách rứa bạn mồ,
Thiếu chi nơi cho én đậu, thiếu chi hồ cho cá ăn.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004