Kinh đô cũng có người rồ,
Thôn quê cũng có sinh đồ, trạng nguyên.


Khảo dị:
Kinh đô cũng có người rồ,
Man di cũng có sinh đồ, trạng nguyên.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970
3. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002