Kim vàng ai nỡ uốn câu,
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)