Kim thằng Quỷ, chỉ Tây Hồ,
Ai yêu thì lấy chẳng vồ lấy ai.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002