Minh nguyệt thanh phong như hữu ước,
Hồng nhan bạch phát đệ tương thôi.

Kiếp phù sinh rầy lắm chị em ôi,
Coi thấm thoát bóng câu đà mấy nhoáng.
Chén rượu tiêu sầu khi chuếnh choáng,
Câu thơ khiển muộn lúc chờ mong.
Trót đa mang xin chớ ngại đèo bòng,
Chẳng túc trái cũng tiền nhân chi đấy.
Tài tử, giai nhân hồ dễ mấy,
Buổi xuân hoa nào có hẹp gì ai.
Thiên kim nhất khắc nỡ hoài.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962