Kiếm nơi cha thảo mẹ hiền,
Gửi thân khuya sớm, bạc tiền không ham.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)