Ăn thời vóc
Học thời hay
Chớ ngủ ngày
Quen con mắt
Chớ chơi ác
Rách áo quần
Phải chuyên cần
Lo học tập
Bậc cao thấp
Chốn công đàng
Khó lấy vàng
Mua quyền chức
Nhỏ chịu cực
Lớn thành thân
Đấng hiếu nhân
Đời khen ngợi
Quan trung ngỡi
Thế phụng thờ
Trẻ bây giờ
Coi mà học