Phong lưu tính đã quen,
Thằng tôi há chịu hèn.
Bạc mở vun tàn tán,
Rượu đánh tít cù đèn.
Trên trời đứt dây xuống,
Dưới đất chật nẻ lên.
Ao ước còn toan những,
Có tiền để mua tiên.


Nguồn:
1. Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970
2. Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949