Khoan khoan chờ đợi em cùng,
Em còn hai chữ hiếu trung chưa đền.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004