- Khoan khoan buông áo em ra,
Để em đi bán kẻo hoa em tàn.
- Hoa tàn mặc kệ hoa tàn,
Mấy thuở gặp nàng, nàng biểu buông ra!


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006