Khi xưa thiếp sáng ràng rạng như gương,
Thiếp liều mình trao thương cho chàng.
Nay chừ huệ héo lan tàn,
Thầy mẹ đánh mắng, dạ chàng khiến vong.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004