Khi xưa một hẹn thì nên,
Bây giờ chín hẹn em quên cả mười.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)