Khi xưa ai biết ai đâu,
Chỉ vì điếu thuốc, miếng trầu nên quen.
Khi xưa biển rộng sông dài,
Sao lưới chả mắc, sao chài chả quăng?
Bây giờ sông đã chắn đăng,
Còn mang lưới mắc, chài quăng làm gì!


Khảo dị:
Khi xưa ai biết ai đâu,
Chỉ vì điếu thuốc miếng trầu quen nhau.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975