Khi xưa đằm thắm muôn phần,
Bây giờ nhạt như canh cần nấu suông.
Khi xưa đằm thắm như hoa,
Bây giờ nhạt như rượu pha nước hồ.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006