Khi vui thì vỗ tay vào,
Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)