Nhân sinh quý thích chí,
Dốc bầu say tuý tuý với trần ai.
Cõi trăm năm một giấc ngủ dài,
Cuộc hành lạc ở đời là thú vị.
Chung cổ soạn ngọc bất túc quý,
Đãn nguyện trường tuý bất nguyện tinh.

Kìa Lý Bạch, nọ Lưu Linh,
Bút Mã sử, Lân kinh bất hủ.
Việc tày trời xem bằng giấc ngủ,
Cất chén lên muốn sự cũng nhưng nhưng.
Khên chê ai nấy cũng rằng.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962