Khi say một chén cũng say,
Khi nên tình nghĩa một ngày cũng nên.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)