Khi em chưa có chồng, anh nỏ dốc lòng gắn bó,
Giờ em có chồng rồi, anh đón ngõ trao thư.
Ngãi nhân nhân ngãi chi giừ,
Gái có chồng như đạo bùa trừ đeo tay.


Khảo dị:
Lúc xuân xanh anh không gắn bó,
Em có chồng rồi, anh đón ngõ trao thư.
Thôi thôi nhân ngãi xin từ,
Em
có chồng như đạo bùa trừ đeo tay.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004