Khi chưa cầu, luỵ trăm đàng,
Được rồi thì lại phũ phàng làm ngơ.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)