Khi anh mặt bủng da chì,
Tay bưng bát thuốc, tay thì bát canh.
Bây giờ anh đẹp anh xinh,
Anh lấy vợ lẽ phụ tình thiếp chăng?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004