Khi đi thì bóng đang dài,
Giờ về bóng đã nghe ai bóng tròn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)