Khi đi cửa Hội còn không
Khi về cửa Hội đồn trong, điếm ngoài


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)