Khen ai khéo hoạ dư đồ,
Trước sông Nhị Thuỷ, sau hồ Hoàn Gươm.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002