Khen ai khéo hoạ dư đồ,
Trước sông Nhị Thuỷ, sau hồ Hoàn Gươm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]