Hiển minh tượng có đức thần minh
Tiết tự hằng noi tiết thượng đình
Luân lý gây nên nền trị lý
Oai linh cấu được khí dương linh
Nguồn khơi thánh học thu chư sử
Giềng cả cương thường liệt lục kinh
Thể dụng rộng ra công dụng đại
Cổ kinh danh dậy nước thanh danh


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004