Khăn chầu, áo ngự xênh xang,
Lẳng lơ mấy khúc tình tang, tang tình.
Nhác trông lên thấy cô mình,
Múa may, nhảy nhót, rập rình với chú cung văn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)