Khúc sông bên lở, bên bồi,
Bên lở lở mãi, bên bồi bồi thêm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)