Không thiêng cũng thể bụt nhà,
Dầu khôn dầu dại cũng là chồng em.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)