Không thiêng cũng thể bụt nhà,
Dầu khôn dầu dại cũng là chồng em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]