Không thương để thiếp lui ra,
Tội gì một ổ để đôi gà ấp chung.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004