Không thương để thiếp lui ra,
Tội gì một ổ để đôi gà ấp chung.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]