Không sơn mà gắn với hèo,
Không bùa, không thuốc mà theo mới tình.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975