Không nghe anh thì lỗi đạo tam tùng,
Nghe anh thì thất hứa thất trung với mẹ thầy.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004