Không ham bịch lúa anh đầy,
Tham ba hàng chữ làm thầy thế gian.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)