Không cha có chú ai ơi,
Thay mặt, đổi lời chú cũng như cha.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)