Không chồng trông dọc, trông ngang,
Có chồng cứ thẳng một đàng mà đi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)