Không chồng mà chửa mới ngoan,
Có chồng mà chửa thế gian đã thường.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)