Không buông giọng bướm lời hoa,
Cớ sao lại bắt lòng ta cảm tình.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975