Khôn thế gian làm quan địa ngục,
Dại thế gian làm quan thiên đường.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970